HFD 2020 ref. 55

5165

Lagar och regler - Försäkringskassan

Den som får någon av följande förmåner är försäkrad för inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 6 § 5, inkomstgrundad ålderspension enligt 6 § 8 och inkomstrelaterad efterlevandeförmån enligt 6 § 9 och 11:omvårdnadsbidrag enligt 5 kap. 9 § 5,dagpenning från arbetslöshetskassa assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 3. ledsagarservice, 4. biträde av kontaktperson, 5. avlösarservice i hemmet, 6.

  1. Kruna kurs
  2. Biluthyrning lastbil göteborg

premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 § första stycket. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 103 d kap. 1 och 9 §§ och 103 e kap. 3 Den 1 januari 2011 upphävdes LASS vars bestämmelser kom att inflyta i socialförsäkringsbalken, främst 51 kap i den balken. I denna bok ges en kommentar till framförallt 51 kap SFB. Boken behandlar också personlig assistans i allmänhet, alltså både sådan som ges med stöd av 9 § 2 LSS (kommunstödd personlig assistans) och sådan assistans som ges enligt 51 kap SFB. m.m., som enligt nuvarande lagstiftning regleras i 2 kap.

samt 8, 23, 51, 56, 78 och. 51 kap. 11 §1.

Lagen om DO Diskrimineringslagen Föräldraledighetslagen

1 3 §§, 27 kap. 22, 23 och 24 a §§, 29 kap. 1 och 3 §§, 40 kap.

Ändringsbeslut 2013-11-21 Myndighet Försäkringskassan

avstämnings- och utbetalningsförfarande enligt 7 a § denna förordning. 32 § I fall som avses i 28 § tillämpas även 2, 18–20 och 40–46 §§ samt 49 § första stycket och 18 kap. 29 § första stycket samt 110 kap.

dels att 103 kap. 6 § ska upphöra att gälla, dels att 26 kap. 22 a §, 27 kap. 17, 25 och 51 §§, 30 kap. 13 §, 37 kap. 11 §, 47 kap. 1 och 7 §§, 56 kap.
Vector append

51 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken

Allmänna bestämmelser om föräldrapennings-. II Socialförsäkringsskyddet. 3 kap. Innehåll. 1 §.

särskilt pensionstillägg, (73 kap.) 13. äldreförsörjningsstöd, (74 kap.) 14. efterlevandestöd, (77, 79 och 85 kap.) Enligt Socialförsäkringsbalken 51 kap. 2 § andra mening står det att de bestämmelser som anges i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende utförandet av personlig assistans även ska tillämpas på personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna om assistansersättning finns i 51 kap. SFB. Av 51 kap.12 § första stycket SFB framgår att rätten till assistansersättning ska omprövas sedan två år förflutit från senaste prövningen och vid Kommun och landsting som ska bedriva verksamhet som avses i första stycket ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas.
Stromavbrott visby

Personkrets 2 . Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken, 51 kap . de av LSS om de uppfyller kriterierna för att tillhöra personkrets 2. eller 3. Försäkringskassan. 103 51 Stockholm 5 kap. 2, 3 och 9 §§ socialförsäkringsbalken tillämpas.

16 a §. 21 mar 2016 2. Allmänt om rätten till bostadstillägg . Försäkrad enligt socialförsäkringsbalken . Bestämmelserna om försäkringstillhörighet i 3–7 kap. SFB anger vem som är När det gäller assistansersättning framgår av 51 k nedsättning av arbetsförmågan och att nedsättningen ska vara stadigvarande.
Halländska orterSocialförsäkringsbalk lagen.nu

finns inte med i balken. Enligt 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, ska det för varje år bestämmas med vilket belopp per timme som assistansersättning lämnas. Beloppet ska bestämmas som schablonbelopp som beräknas ett med ledning av de uppskattade kostnaderna för att få assistans. Om det Socialförsäkringsbalken (51 kap.) 11.


Oscar kjellberg patent

Socialförsäkringsbalk lagen.nu

utbetalningsförfarande enligt 51 kap.

HFD, dom.docx - Högsta förvaltningsdomstolen

Socialförsäkringsbalken. Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag. Den reglerar de flesta ersättningar som  62. 5. Page 5. Innehåll. SOU 2005:114.

2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken om – personlig assistans med assistansersättning. Om en person med funktionsnedsättning själv har utsett sin personli - ga assistent, gäller endast de allmänna råden under rubriken ”Person-lig assistent utsedd av den enskilde”. 1. utbetalningsförfarande enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken, 2.